Anti-discriminatie beleid voor medewerkers van DeZorgBV

 

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van DeZorgBV is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele gerichtheid, handicap, medische gronden, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. Deze gelijke behandeling is ook van toepassing tijdens het verrichten van werkzaamheden door medewerkers van DEZORGBV bij de eigen organisatie alsmede bij opdrachtgevers c.q. inleners.

 

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat DEZORGBV verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van DEZORGBV ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Wat verwacht kan worden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door medewerkers bij een inlener;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

 

 1. Definitie discriminatie

 

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

 

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie/ uitzenden onderscheid tussen personen te maken op             basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

 

 1. Standpunt van DEZORGBV

 

 1. DEZORGBV wijst iedere vorm van discriminatie af.

 

 1. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
 1. DEZORGBV tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

 

 1. Handelen door de medewerkers
 • De medewerkers werkzaam bij DEZORGBV, hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van de werkgever of opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn direct leidinggevende.
 • Indien een medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, bij DEZORGBV of bij een inlener, blootgesteld wordt aan discriminerende uitingen of verzoeken met een discriminatoir karakter, die de objectiviteit beïnvloeden, dient dit direct te worden gemeld bij leidinggevende en de Kwaliteitsmanager van DEZORGBV (gerelateerde rollen: MVO verantwoordelijke en meldfunctionaris klokkenluidersregeling). Samen zal gekeken worden naar een oplossing.
 • Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie van DEZORGBV.

 

 1. Verantwoordelijkheden van werkgever

 

DEZORGBV zijn verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

 

 1. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
 • Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid
  • Nieuwe medewerkers binnen DEZORGBV: deze worden geïnformeerd tijdens de onboarding;

 

 • Nieuwe medewerkers werkzaam bij inlener: deze worden geïnformeerd voor aanvang van werkzaamheden over het AD beleid;

 

 • Huidige medewerkers van DEZORGBV: periodiek tijdens werkoverleggen.
 • Goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit gebeurt door de aanlevering van een hand-out.
 • Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers/ inlener kunnen voeren en keren. Dit staat tevens vermeld op de aangeleverde hand-out.

 

 1. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.